سبد خرید0

از آنجا که مشاور کودک اغلب مواقع در مرکز حضور دارد، با توجه به نیاز و دغدغه مادران، تدارک کارگاه متناسب برای آنها دیده می شود. اساتید این کارگاه ها با توجه به موضوع اغلب کارشناسان ارشد مشاوره و روان شناسی و برخی مواقع نیز اساتید مدعو از اساتید دانشگاهی هستند. افتخار داشتیم تا کنون از محضر استاد دکتر اصغری نکاح عضو هیات علمی دانشگاه فردوسی مشهد به منظور کارگاه تربیت جنسی کودک بهره مند باشیم.