سبد خرید0

با توجه به اهمیت اردو در تثبیت فرایند یادگیری و فعالیت جمعی، سعی شده بیشترین میزان بهره گیری از آن را داشته باشیم. گاها نیز اردوها به پیشنهاد والدین و هماهنگی خودشان از موقعیت هایی که فکر می کنند برای کودکان آموزنده هست، تدارک دیده می شود.