سبد خرید0

در این آموزشگاه برنامه هایی که به صورت ساعات کم با هدف خاص و در روز خاص با حضور یا بدون حضور والدین انجام می شود را فستیوال می نامیم.
تا کنون فستیوال های متفاوتی به مناسبت های مختلف برگزار شده است که در گالری بعضی از آنها به تصویر کشیده شده است.