سبد خرید0
بهترین تقسیم بندی در این باره را ژان پیاژه بدین صورت انجام داده است: «در جریان رشد سه نوع بازی مشاهده می شود که از نظر ساختار با...
برخی اهداف این بازی: افزایش دقت و تمرکز، افزایش سرعت عمل، هماهنگی چشم و دست. ادامه مطلب...
محركی چون بازی بر رشدِ شناختی، عاطفی، اجتماعی و فیزیكی كودك تأثیر بسزایی دارد. تحقیقی نشان داده است، محیطی كه كودك در آن شانس...
برخی اهداف این بازی: تقویت حافظه، تقویت قوای جسمی، پیروی از دستورات و تمرکز. ادامه مطلب...
برخی اهداف بازی: افزایش تمرکز، هماهنگی چشم و دست، هدف گیری ادامه مطلب...
به زودی اطلاعات این دوره بارگذاری خواهد شد.
برخی اهداف بازی: افزایش سرعت عمل، دقت و تمرکز، هماهنگی چشم و دست و کلام. ادامه مطلب...